Janina Dziedzina 

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI “ROCZNIKA SĄDECKIEGO” ZA LATA 1939-1996 

Bbliografia obejmuje zawartość czasopisma “Rocznik Sądecki” od tomu I o XXIV, za lata 1939 - 1996 i liczy 505 pozycji. Układ bibliografii jest działowy. W niektórych działach o większej zawartości materiału wprowadzono poddziały. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów opisy bibliograficzne artykułów podano w porządku alfabetycznym haseł autorskich lub /w przypadku ich braku/ tytułowych. Wyjątek stanowi poddział komunikaty w dziale: Artykuły redakcyjno - programowe, gdzie materiały uporządkowano wedtug lat, których dotyczą, a w ich obrębie według kolejnej numeracji (tj. Komunikat Nr 1, Komunikat Nr 2 itd.). Cały materiał podzielono na 13 działów i 9 poddziałów. Recenzje umieszczono w działach odpowiadających treści recenzowanym dzieł. Podobnież postąpiono w przypadku niektórych wiadomości kronikarskich.Opisy biblograficzne artykułów składają się z następujących eiementów: nazwisko i imię autora, tytuł i podtytuł, rok za który czasopismo zostało wydane, nr tomu, strony i materiał pomocniczy (taki jak tabele, rysunki, fotografie i inne). W opisach pominięto tytuł czasopisma, który jest przedmiotem opracowania, tj. “Rocznik Sądecki”. 

W przypadku recenzji opis bibliograficzny przejęto z “Bibliografii Zawartości Czasopism” - wydawanej przez Bibliotekę Narodową. Składa się on z dwóch części połączonych znakiem graficznym //. W pierwszej części jest opis bibliograficzny pozycji recenzowanej i po skrócie Rec. nazwisko recenzenta. Druga część skierowuje do miejsca, gdzie znajduje się dana recenzja (zawiera elementy analogicznie jak w przypadku opisu artykułu). 

Działy główne oznaczono cyframi rzymskimi, poddziały powtarzają tytuł działu głównego a po myślniku nazwę poddziału. 

Hasła główne opatrzono, kolejną arabską numeracją umieszczoną na lewym marginesie, odsyłacry nie numerowano. Hasła indeksowe skierowują do pozycji głównej a pomijają odsyłacze zastosowane w bibliografii. Dopełnieniem jest indeks autorów, redaktorów i recenzentów. 

W bibliografii przyjęto oryginalną pisownię tytułów prac. Zasadę tę zastosowano również do wyrazu Sądecczyzna. 

Indeks 
Janina Dziedzina 
Wykaz skrótów zastosowanych w bibliografii 

AK Armia Krajowa 
bibliogr. bibliografia 
bł. błogosławiony(a) 
[b.r.w.] brak roku wydania 
[b.m.w.] brak miejsca wydania 
cz. część 
dr doktor 
fot. fotografia (e) 
il. ilustracja (e) 
im. imienia (em) 
KaBWOP Karpacka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza 
ks. ksiądz 
nadb. nadbitka 
nr numer 
N.Sącz Nowy Sącz 
oprac. opracował 
pow. powiat 
poz. pozycja 
prof. profesor 
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 
PTH Polskie Towarzystwo Historyczne 
PTT Polskie Towarzystwo Turystyczne 
PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
r. rok 
rec. recenzent 
Rec. recenzja 
red. redaktor 
rocz. rocznik 
RP Rzeczpospolita Polska 
ryc rycina 
rys. rysunki 
s. strony 
SL Stronnictwo Ludowe 
św. święty (a) 
t. lub T. tom 
tabl. ~ tablice 
WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
ZMW Związek Młodzieży Wiejskiej 
ZNTK Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 
Zsfg. streszczenie w języku niemieck. 
ZSCh Związek Stronnictwa Chłopskiego 
ZWZ Związek Walki Zbrojnej 
[ ] od autora bibliografii