Środowisko geograficzne

1. Adamczyk Mieczysław: Nieznane karty z dziejów wód zdrojowych i lecznictwa balneologicznego na terenie obecnego województwa nowosądeckiego. 1982 t.17 s. 83 - 102. 

2. Flis Jan: Jak powstała rzeźba Sądeczyzny.1949 t. 2 s. 3 - 53, tabl., mapa, bibliogr.. 3. Flis Jan: Sądeczyzna i jej granice. 1939 t. I s. 1 - 20. 

4. Informator Ziemi Sądeckiej / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze “Beskid” Oddział w Nowym Sączu 1960. - Rec. Dużyk Józef, Dziwik Kazimierz //1960 t. 4 s. 281 - 298. 

5. Kozanecka Maria: Zróżnicowanie przestrzenne sieci transportowej w województwie nowosądeckim. 1993 t. 21 s. 65 - 75, bibliogr., mapy. 

6. Kukulak Józef: Zmiany czystości powietrza i wód Podhala na tle rozwoju gospodarczego regionu w latach 1931 - 1990. 1993 t. 21 s. 53 - 64, bibliogr., tabl.. 

7. Lach Jan: Przyrodnicze i ekologiczne problemy zbiorników retencyjnych w Sądecczyźnie. 1995 t. 23 s - 105, il., fot., bibliogr.. 

8. Lach Jan, Sułkowska Lucyna: Rola warunków przyrodniczych w rozwoju sadownictwa Sądecczyzny. 1994 t. 22 s. 175 - 178, tabele, bibliogr.. 

9. Marzec Zdzisław: Klimat Doliny Popradu. 1973 t.14 s. 721-735, tabl.. 

10. Marzec Zdzisław: Klimat Kotliny Sądeckiej i terenów przylegających od południa i południowego zachodu. 1972 t.13 s. 457-470, tabl.. 

11. Marzec Zdzisław: Klimat Nowego Sącza w latach 1956-1965. 1971 t. 12 s. 619-644, tabl.. 

12. Marzec Zdzisław: Wpływ zbiornika rożnowskiego na klimat lokalny. 1969/1970 t. 10/11 s. 491-513, il., tabela, mapa. 

13. Nowy Sacz. Przewodnik po zabytkach pod red. Ireny Styczyńskiej i Anny Totoń. - Nowy Sącz 1994. Rec. Andrzej Wasiak // 1995 t. 23 s. 253 - 254. 

14. Punzet Jerzy: Charakterystyka hydrologiczna dorzecza Dunajca. 1982 t. 17 s. 369 - 399, tabl., rys., biblogr.. 

15. Punzet Jerzy: O prawdopodobieństwie występowania wielkich wód Dunajca w Nowym Sączu. 1972 t. s. 471 - 479, rys., tabl., biblogr.. 

16. Punzet Jerzy: Stacja hydrologiczno - meteorologiczna w Nowym Sączu. 1973 t. 14 s. 713 - 720. 

17. Rojna Karol: Muszyna - Zdrój. Informator iiustrowany. - Muszyna (Koło PTTK) 1958. - Rec. Stamirski Henryk // 1962 t. 5 s. 290 - 291. 

18. Ziętara Tadeusz: Obszary osuwiskowe w dolinie Dunajca nad Jaziorem Rożnowskim. 1973 t. 14 s. 685 712, fot., rys., bibliogr..

II. Archeologia

Cabalska Maria: Badania archeologiczne na terenie Sądeczyzny. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 471 - 492, ryc.. 20. Cabalska Maria: Grodzisko w Chełmcu powiat Nowy Sacz w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w 1966 r. 1967 t. 8 s. 420 - 423. 

Cabalska Maria: Pradzieje powiatu nowosadeckiego. 1969/1970 t. 10/11 s. 103-143, il.. 

Cabalska Maria: Sądeczyzna w badaniach Katedry Archeologii UJ. 1966 t. 7 s. 376 - 397, rys., mapa. 

Cabalska Maria: Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w Maszkowicach pow. Nowy Sącz w latach 1965 i 1967. 1968 t. 9 s. 469 - 473. 

Cabalska Maria: Zespół osadniczy w Muszynie województwo Nowy Sącz - Gródek. 1982 t. 17 s. 275 289, rys.. 

Cabalska Maria: Zespół osadniczy w Muszynie województwo Nowy Sacz - Zamek. 1987 t. 18 s. 5 - 18, il. 

Dziwik Kazimierz: Czy istniał Sącz w Podegrodziu? 1969/1970 t. 10/11 s. 145 - 161. 

Fraś Mieczysław: Wstępne badania archeologiczne na zamczysku w Muszynie. 1966 t. 7 s. 449 - 454,ryc.. 

Głosek Marian: Interesujący zabytek broni białej z Poręby Wielkiej. 1992 t. 20 s. 35 - 40, ryc.. 

Kołodziejski Stanisław: Rezultaty wstępnych badań weryfikacyjnych średniowiecznych założeń obronnych w Pieninach. 1990 t. 19 s. 257 - 264. 

Kołodziejski Stanisław: Średniowieczne budowle warowne w dolinie Dunajca w świetle nowszych badań. 1992 t. 20 s. 9 - 34, rys., fot.. 

Kozieł Stanisław: Odkrycia w kościele w Tropiu pow. Nowy Sącz (11ł seria prac badawczych). 1966 t. 7 s. 443 - 449, ryc.. 

Leńczyk Gabriel: Badania w Podegrodziu pow. Nowy Sącz. 1962 t. 5 s. 1 - 9. 

Szybowicz Adam: Śewdniowieczne znalezisko z Chełmca. 1990 t. 19 s. 265 - 267, rys.. 

Woźniak Zenon: Z najdawniejszych przeszłości Podegrodzia. 1962 t. 5 s. 11 - 27, tabl.. 

Żaki Andrzej: A jednak Podegrodzie. 196911970 t. 10/11 s. 163 - 167. 

Żaki Andrzej: Najnowsze prace Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej w Sądeczyźnie. 1966 t. 7 s. 436 442, ryc.. 

Żaki Andrzej: O położeniu wczenośredniowiecznego Sącza. 1960 t. 4 s. 1 - 51, Zsfg.. 

Żaki Andrzej: Problem starożytnych fortyfikacji w Sądeckiem. 1966 t. 7 s. 353 - 375. fot., rys.. 

Żaki Andrzej: Wędrówki Sącza. O rozwoju sądeckiego ośrodka osadniczego od schyłku Xlll - stulecia. Kraków 1974. - Rec. Gurba Jan II 1973 t. 14 s. 661 - 664. 

   

  III. Historia - opracowania ogólne

  Adamczyk Mieczysław: Związki dziejowe ziem województwa nowosądeckiego. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 5 -41. 

  Barycz Henryk: Nowe szczegóły do dziejów inwentaryzacji archiwum miasta Nowego Sącza w drugiej połowie XIX wieku. 1969 / 1970 t. 10/11 s. 427 - 432. 

  Bazielich Wiktor: Razwój organizacji miejskiej Starego Sącza w latach 1268 - 1910. 1957 t. 3 s. 159 - 173. 

  Bazielich Wiktor: Stary Sącz i jego zabytki. (Przewodnik). - [b.r. i m.wyd.]. - Rec. Tadeusz Duda I/ 1973 t. 14 s. 655 - 657. 


44. Chrząstowscy Zofia, Stanisław: O Podegrodziu w średniowieczu i czasach nowożytnych. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 423 - 441. 

45. Darowski Roman: Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kalwińskiej /Roman Darowski. - Kraków 1993. - Rec. Zdzisław Noga // 1994 t. 22 s. 355 - 356. 

46. Długosz Józef: Stary Sącz w latach młodości Henryka Barycza. 1995 t. 23 s. 37 - 43. 

47. Duda Tadeusz: 25 lat Archiwum Państwowego w Nowym Sączu. 1974 - 1977 t.15/16 s. 589 - 594. 

48. Duda Tadeusz: Materiały do dziejów miasta Krynicy w Archiwum Państwowyrn w Nowym Sączu. 1972 t. 13 s. 277 - 286. 

49. Duda Tadeusz: Żydzi Sądeccy. Zarys dziejów / Tadeusz Duda. - Nowy Sącz. 1994. - Rec. Izabela Gass II 1996 t. 24 s. 270. 

50. Dzieje miasta Nowego Sącza t. I / pod red. Feliksa Kiryka. - Warszawa; Kraków 1992. - Rec. Józef Długosz // 1994 t. 22 s. 351 - 353. 

51. Dzieje miasta Nowego Sącza t. II / pod red. Feliksa Kiryka i Stanisława Płazy. - Kraków 1993. - Rec. Józef Długosz // 1995 t. 23 s. 237 - 238. 

52. Dziwik Kazimierz: Rozwój przestrzenny miasta Nowego Sącza od XI II - XIX wieku na tle stosunków gospodarczych. 1962 t. 5 s. 151 - 223, fot., bibliogr.. 

53. Fuks Urszula: Księga pamiątkowa Żydów Nowego Sacza. 1996 t. 24 s. 179 - 182. 

54. Giza Jerzy: Sądeccy generałowie w sfużbie polskiej i obcej / Jerzy Giza. - Kraków. - Rec. Józef Długosz // 1995 t. 23 s. 245 - 248. 

55. Goetel Zygmunt: Z geografii historycznej południowej rubieży państwa polskiego od strony Spisza i Szarysza. 1971 t. 12 s. 371 - 386, mapa. 

56. Golachowski Kazimierz: Bibliografia Sądeczyzny. (Obejmuje lata 1850 - 1957). 1957 t. 3 s. 393 - 418. 57. Golachowski Kazimierz: Inwentarz Archiwum miasta Nowego Sącza z lat 1292 - 1772 (inwentarz idealny). 1957 t. 3 s. 175 - 315. 

  Grybów Studia z dziejów miasta i regionu = poz. 328. 
58. Gumowski Marian: Herb i pieczęcie Nowego Sącza. 1960 t. 4 s. 71 - 88, fot., Zsfg. 

59.Historia Starego Sącza t. II 1938 - 1980 / prac. zbior. pod red. Feliksa Kiryka. - Kraków 1995. - Rec. Jerzy Jarowiecki // 1996 t. 24 s. 241 - 243. 

60. Kawiorski Wacław: Siedemset lat Nowego Sącza - Sprawozdanie z sesji naukowej. 1993 t. 21 s. 272 273. 

61. Kesselring Rudolf: Neu- Sandez und das Neu-Sandezer Land / Rudolf Kesselring. - Rec. Wiktor Bazielich // 1949 t. 2 s. 369 - 379. 

62. Kiryk Feliks: Sandecjana w Państwowym Archiwum Powiatowym w Lewoczy. 1996 t. 24 s. 71 - 84. 

63. Kołodziejczyk Arkadiusz: Cmentarze i mogiły muzułmańskie w Małopolsce. 1994 t. 22 s. 117 - 122, tabele. 

64. Kornecki Marian. Zamki Ziemi Krakowskiej /Marian Kornecki. - Kraków 1961. - Rec. Henryk Stamirski // 1962 t. 5 s. 293. 

65. Krynica / pod red. Feliksa Kiryka. - Kraków 1994. - Rec. Józef Długosz /’ 1995 t. 23 s. 235 - 236. 

66. Kumor Bolesław: Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do “Atlasu historycznego kościoła w Polsce “. Nadb. z półrocznika “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. -Lublin t. 8 s. 271 - 309 i t. 9 s. 93 - 286. - Rec. Henryk Stamirski // 1969/1970 t. 10/11 s. 483 - 489. 

67. Nowak Marian: Z dziejów nowosądeckiego aptekarstwa w XVI - XX wieku. 1993 t. 21 s. 36 - 43. 

  Perkowska Urszula, Dybiec Julian: Henryk Barycz (1901 - 1994) i jego badania nad Sądecczyzną = poz. 285. 
68. Rajman Jerzy: Wokół najdawniejszych dziejów Nowego Targu. 1993 t. 21 s. 28 - 35. 

69. Stamirski Henryk: Poprawki i uzupełnienia prac historycznych o Sądeczyźnie. 1968 t. 9 s. 371 - 417, fot.. 70. Stamirski Henryk: Przyjęcie do prawa miejskiego Muszyny w latach 1601 - 1830. 1973 t. 14 s. 41 - 66. 

  Świątek Szczepan: Materiały archiwalne o udziale banków krakowskich w rozwoju Sądecczyzny w latach 1848 - 1951 = poz. 349. 
71. Walloschke Roland: Von der Pfalz zum Dunajetz (Z biegiem Dunajca) Roland Walloschke. - Bergatreute 1991.- Rec. Sonja Schnieders // 1996 t. 24 s. 253-254. 
  Zakopane 400 lat dziejów = poz. 352 
Historia - do 1772 r.

72. Bazielich Wiktor: Życie obyczajowe i kufturalne Starego Sącza w XVII wieku. 1939 t. 1 s. 21 - 100. 

73. Dunin-Wąsowicz-Żabolicka Anna: Warunki kształtowania się kultury umysłowej Sądeczyzny w wiekach XVI - XVII. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 83 - 94. 

74. Dziwik Kazimierz: Gródek biskupa Jana Muskaty w Kurowie nad Dunajcem. 1971 t. 12 s. 79 - 89. 

75. Dziwik Kazimierz: Majętność ziemska Nowego Sącza w wiekach średnich. 1960 t. 4 s. 53 - 70, Zsfg.. 

76. Dziwik Kazimierz: Sądecczyzna wczesnośredniowieczna (do końca XVIII w.) w świetle żródet i datychczasowego stanu badań. 1957 t. 3 s. 318 - 345.
  Dziwik Kazimierz: Stan dróg publicznych w powiecie sądeckim w wieku XVI. 1972 t. 13 s. 5 - 18. 

  Grodziski Stanisław: Jakuba Kazimierza Haura wiejski poradnik prawny. 1972 t. 13 s. 41 - 88. 

  Janas Zofia: Walka klasowa chłopów w dzierżawie barcickiej. 1967 t. 8 s. 5 - 44. 

80. Kumor Bolesław, ks.: Kolegiata św. Małgorzaty w Nowym Sączu i jej oddziaływanie religijno-kulturatne ( 1448-1791 ). 1990 t. 19 s. 2 i -34. 

81. Kumor Bolesław: Szpitalnictwo w Sądeczyźnie w okresie przedrozbiorowym . 1969/1970 t. 10/11 s. 221-263. 

82. Morawiecki Lesław: O Wydżdze z Czorsztyna, który miał szukać złota. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 405 - 416. 83. Mrukówna Julia: Związki Długosza z Nowym Sączem i obraz tego miasta w jego dziełach. 1982 t. 17 s. 5 - 32, bibliogr.. 

84. Nowak Marian Józef: Z przeszłości łaziebnictwa nowosądeckiego. 1990 t. 19 s. 59 - 72. 

85. Nowak Tadeusz: Nowy Sacz i Sądeczyzna w latach potopu szwedzkiego (1655 - 1657). 1972 t. 13 s. 19 39. 

86. Nowalnicki Tomasz: Fortyfikacje polowe z czasów konfederacji barskiej na Ziemi Sądeckiej. 1972 t. 13 s. 257 - 271, fot., mapa. 

87. Paszkiewicz Borys: Średniowieczne mennictwo nowosądeckie. 1994 t. 22 s. 103 - 113, il.. 

88. Piechota Jan: Szkic obyczajowy z dziejów północnej Sądeczyzny w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku. 1974 - 1977 t. 15116 s. 95 - 108. 

89. Piechota Jan: Związki Iwkowej z mieszkańcami miast i pozostałych wsi Sądecczyzny w okresie przedrozbiorowym. 1982 t. 17 s. 71 - 82. 

90. Pławecka Elżbieta: Zaraza w Nowym Sączu w 1600 roku. 1982 t. 17 s. 33 - 39. 

91. Płaza Stanisław: Sołectwa w powiecie sądecko - czchowskim w. XII - XVIII. 1968 t. 9 s. 5 - 148, tabl.. 92. Radziszewska Julia. Studia spiskie Julia Radziszewska. - Katowice 1985. - Rec. Józef Długosz II 1992 t. 20 s. 295 - 303. 

Rajman Jerzy: Łubnia - zaginiona osada pod Nowym Sączem. 1990 t. 19 s. 5 - 20. 

Rajman Jerzy: Najdawniejsze nazwy ulic w Nowym Sączu. 1992 t. 20 s. 67 - 76, plan. 

95. Rajman Jerzy: Szpitai i klasztor św. Ducha w Nowym Sączu w późnym średniowieczu. 1992 t. 20 s. 41 66, rys.. 

96. Roszko Janusz. Stary Sącz, średniowieczna perła Beskidu [Przewodnik] Janusz Roszko. - Kraków 1971. - Rec. Tadeusz Duda // 1973 t. 14 s. 657 - 659. 

  Salaterski Stanisław: Z dziejów kultu bł. Kingi w Sądecczyźnie = poz. 459. 
97. Stamirski Henryk: Kształcenie synów Kazimierza Jagiellończyka w Nowym Sączu w świetle literatury naukowej. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 67 - 81. 

98. Stamirski Henryk: Musryna i jej starostowie do roku 1781. 1971 t. 12 s. 5 - 78, fot.. 

99. Stamirski Henryk: O nowoźytnej akcji osadniczej w Sądeczyźnie (lata 1573 - 1800). 1969/1970 t. 10/11 s. 185 - 219. 

100. Stamirski Henryk: Powodzie przyczyną zagłady Ciechosfawic, Gocza, Hamplowej i Zasfonia w dawnej Sądeczyźnie. 1962 t. 5 s. 143 - 149. 

101. Stamirski Henryk: Przeszłość Łącka (lata 1251 - 1782) /Henryk Stamirski. - Nowy Sącz 1966. - Rec. Jan Piechota // 1968 t. 9 s. 483 - 487. 

102. Stamirski Henryk: Rozmieszczenie punktów osadniczych w Sądeczyzny w czasie (do roku 1572) i w przestrzeni. 1965 t. 6 s. 1 - 43. 

103. Stamirski Henryk: Sądeczyzna w roku 1629. 1957 t. 3 s. 87 - 158. 

104. Stamirski Henryk. Sądeczyzna w roku 1629. Zarys rozwoju miasta Piwnicznej (lata 1348 - 1807) /Henryk Stamirski. - Nowy Sącz 1961. - Rec. Eugeniusz Pawłowski // 1966 t. 7 s. 421 - 428. 

  Słuszkiewicz Barbara: Księga wójtowska i ławnicza miasta Nowego Targu. 1982 t. 17 s. 41 - 45. 

  Tazbir Janusz: Arianizm na Ziemi Sądeckiej. 1967 t. 8 s. 311 - 334. 

  Tomalska Halina: Colloquium gorlickie w 1617 r. = poz. 460. 

  Tomalska Halina: Z dziejów kaiwinizmu w Gorlicach w XVI - XVIII wieku = poz. 461. 

107. Wasiak Andrzej : Działalność małopolskiego ośrodka konfederackiego w obozie pod Muszynką. 1969/1970 t. 10/11 s. 297 - 311. 

108. Wasiak Andrzej. Konfederacja barska na Sądecczyźnie /Andrzej Wasiak. - Nowy Sącz 1994. - Rec. Henryk Żaliński // 1995 t. 23 s. 242 - 244. 

  Wasiak Andrzej: Nowy Sącz i Stary Sącz w okresie konfederacji barskiej. 196$ t. 9 s. 419 - 425. 

  Wasiak Andrzej: Potyczki konfederatów barskich w Sądeczyźnie. 1974 - 1977 t. 15116 s. 417 - 422. 

  Wasiak Andrzej: Regulamin obozu konfederackiego pod Muszynką. 1972 t. 13 s. 253 - 256. 

112. Wasiak Andrzej: Regulamin konfederatów barskich ustanowiony w obozie pod Muszynką. 1993 t. 21 s. 89 - 101. 

113. Wasiak Andrzej: Starostwo grybowskie wobec konfederacji barskiej. 1971 t. 12 s. 91 - 96. 

114. Wiatrowski L[eszek]: Z dziejów latyfundium Klarysek ze Starego Sącza (XIII - XVIII wieku). Zesz. Nauk. Uniw. Wrocł., seria A, Nr 13. Historia Nr 2. - Wrocław 1959 s. 93 - 182. - Rec. Kazimisrz Dziwik // 1960 t. 4 s. 275 - 281. 

115. Wielek Jan: Z przesziości Kamienicy i okolic (do 1782 r. )1995 t. 23 s. 44 - 55. 

116. Wojnarowski Józef: Liczba uczestników, ich pochodzenie społeczne oraz zasięg terytorialny działania Kostki Napierskiego na Podhalu. 1969/1970 t. 10/11 s. 265 - 269. 

117. Wyrozumski Jerzy: Taryfa cen artykułów żywnościowych dla powiatu sądeckiego i czchowskiego z 1766 r. 1957 t. 3 s. 379 - 383. 

118. Żabolicka Anna: Zadłużenie hipoteczne domów w Nowym Sączu w końcu XV) wieku. “Przegląd Historyczny”, 1962 t. 53 z. 4 s. 783 - 807. Hamry nowosądeckie. Z zagadnień produkcji sierpów na przełomie XVI i XVII wieku. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1964 R. 12 nr 1 s. 1 - 6. - Rec. Henryk Stamirski I/ 1966 t. 7 s. 429 - 434. 

Historia - 1772 -1918
  Antoń Stanisław: Dzieje ruchu ludowego Sądeczyzny w latach 1870 - 1919. 1967 t. 8 s. 65 - 113, fot., tabl. 

  Babenberg A. Limanowa und das III Energiegesetz A. Babenberg. - London; Bayreuth; Wien 1994. - Rec. 

  Józef Szymon Wroński, Tomasz Biedroń // 1966 t. 24 s. 249 - 252. 

  Barycz Henryk: Relacja o roku 1846 w Sądeczyźnie. 1960 t. 4 s. 187 - 210. 

  Bazielich Wiktor: Zeznania niektórych uczestników powstania chochołowskiego. 1957 t. 3 s. 349 - 375. 

  Buda Julian: Ustrój miasta Nowego Sącza w latach 1866 - 1918. 1987 t. 18 s. 83 - 115. 

124. Chrobak Tadeusz: Doktryna religijna w programie Związku Stronnictwa Chłopskiego i w myśli programowej Stronnictw Ludowych. 1994 t. 22 s. 67 - 75. 

125. Chrząstowska Zofia, Chrząstowski Stanisław: Rzemiosło podegrodzkie na początku czasów galicyjskich. 1971 t. 12 s. 387 - 402. 

126. Dereń Bolesław: Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej dziejom Związku Stronnictwa Chłopskiego. 1993 t. 21 s. 274 - 275. 

127. Dobrowolski Henryk: Ruch socjalistyczny w Nowym Sąćżu. 1968 t. 9 s. 149 - 164. 

128. Gurnicz Antoni: Nowosądecki Z.S.Ch (Związek Stronnictwa Chłopskiego) w opinii prasy galicyjskiej. 1967 t. 8 s. 115 - 130. 

  Hampel Józef: Działalność Związku Stronnictwa Chłopskiego (1893 - 1908). 1994 t. 22 s. 53 - 66, il.. 

  Hebda Jan: Chłopi tarnowscy w Związku Stronnictwa Chłopskiego. 1994 t. 22 s. 77 - 89. 

131. Hebda Stanisław: Sądecka Rada Obwodowa od 24 marca 1848 r. do 1 grudnia 1848 r. w świetle księgi wniosków 1848 Rady Obwodowej Sądeckiej. 1987 t. 18 s. 67 - 82. 

132. Kiryk Feliks: Granice osiadłości mieszczańskich i właściciele gruntów oraz domów w Starym Sączu w świetle Metryki Józefińskiej i Franciszkańskiej. 1993 t. 21 s. 102 - 108. 

133. Kosterkiewicz Stanisław: Dziennik na rok 1863 [Opracował Jacek Zaremba]. 1993 t. 21 s. 109 - 126. 134. Kroh Antoni. O Szwejku i o nas /Antoni Kroh. - Nowy Sącz 1992. - Rec. Jacek Rozmus /I 1993 t. 21 s. 248 - 253. 

  Krupa Jan: Zarys pracy niepodległościowej w Nowym Sączu. 1939 t. 1 s. 145 - 250 fot., bibliogr. 

  Kumor Bolesław: Osadnictwo łemkowskie i sieć parafialna w Kluczu Muszyńskim Biskupstwa Krakowskiego (od 1780 r.) 1996 t. 24 s. 9 - 23, tabl.. 

137. Mazan Leszek. Wy mnie jeszcze nie znacie. Prawie wszystko o Szwejku /Leszek Mazan. - Warszawa 1992. - Rec. Jacek Rozmus // 1993 t. 21 s. 248 - 253. 

138. Plechta Józef: Działalność sądeckiej Ławy Obwodowej i udział Sądeczan w powstaniu styczniowym. 1971 t. 12 s. 97 - 126. 

139. Plechta Józef: Rada Narodowa Obwodu Sądeckiego i pierwsze wystąpienie posłów chłopskich. 1967 t. 8 s. 45 - 63. 

140. Plechta Józef: Więzienia sądeckie - świadkowie tragedii powstańców (lipiec 1845 - sierpień 1846). 1995 t. 23 s. 56 - 75. 

  Potoczek Franciszek: Działalność Stanisława i Jana Potoczków. 1994 t. 22 s. 91 - 98, fot., bibliogr.. 

  Potoczek Jerzy: Chłopi sądeccy a reprezentacja powiatowa (1890 - 1914). 1969/1970 t. 10/11 s. 313 348. 

143. Potoczek Jerzy: Kalendarium historii ruchu chłopskiego Sądeczyzny w latach 1848 - 1918. 1971 t. 12 s. 165 - 219. 

144. Potoczek Jerzy: Sojusznicy czy przeciwnicy? 1967 t. 8 s. 131 - 167, fot.. 

145. Potoczek Jerzy: Statut i program Związku Stronnictwa Chłopskiego. 1993 t. 21 s. 127 - 136. 

146. Potoniec Władysław: Opracowanie i zatwierdzenie statutu Związku Stronnictwa Chłopskiego. 1994 t. 22 s. 99 - 102, bibliogr.. 

  Potoniec Władysław: Zjazd chłopów województwa nowosądeckiego (3.V1I.1993). 1994 t. 22 s. 379 - 380. 

  Szaflik Józef Ryszard: Pod patronatem czy bez patronatu. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 137 - 157. 

149. Szaflik Józef Ryszard: Uwarunkowania aktywności społeczno - politycznej chłopów galicyjskich u schyłku XIX wieku. 1994 t. 22 s. 11 - 25.  150. Śliwa Michał: Idee demokratyzmu chłopskiego w Galicji (do powstania Związku Stronnictwa Chłopskiego). 1994 t. 22 s. 41 - 52. 151. Tymbarski Krzysztof: Zarys dziejów gospodarczo - społecznych Muszyny w czasach galicyjskich (1770 1918). 1982 t. 17 s. 47 - 70, tabele. 

152. Wasiak Andrzej: Przyczynek do dziejów roku 1846 w Sądeczyźnie. 1972 t. 13 s. 273 - 276. 

153. Ziejka Franciszek: Chłopów galicyjskich drogi do Polski. 1994 t. 22 s. 27 - 39. 

Historia -1918 -1939 

154. Bomba Anna: Opozycja antysanacyjna w powiecie nowosądeckim w latach 1928 - 1930. 1982 t. 17 s. 103 - 126. 

155. Dobrowolski Henryk: Materiały do dziejów ruchu komunistycznego w Nowym Sączu w latach 1918 1928. 1960 t. 4 s. 239 - 270. 

156. Duda Tadeusz: Działalność proczechosłowacka w polskich częściach Spisza i Orawy w okresie międzywojennym. 1993 t. 21 s. 137 - 141. 


157. Duda Tadeusz: Działalność Ruskiej Organizacji Włościańskiej wśród Łemków sądeckich i gorlickich w okresie międzywojennym. 1994 t. 22 s. 131 - 136. 

158. Duda Tadeusz: Rozmieszczenie ludnośći niepotskiej w połud. - wsch. powiatach województwa krakowskiego w okresie międzywojennym. 1996 t. 24 s. 36 - 41, tabl.. 

159. Duda Tadeusz: Z dziejów ruchu robotniczego w Nowym Sączu w okresie międzywojennym. 1971 t. 12 s. 221-157. 

160. Duda Tadeusz: Z życia politycznego w Starym Sączu w okresie międzywojennym(fragmenty). 1995 t. 23 s. 76 - 81. 

161. Duda Tadeusz: Z życia politycznego Żydów sądeckich w okresie międzywojennym. 1993 t. 21 s. 44 - 52. 162. Duda Tadeusz: Życie polityczne Łemków sądeckich i gorlickich w latach 1926 - 1939. 1992 t. 20 s. 77 89. 

163. Dusza Ludwik: Z działalności związku młodzieźy wiejskiej RP “WICI” (Krakowski “Znicz”) w byłym powiecie gorlickim w łatach 1931 - 1939. 1982 t. 17 s. 167 - 197.  Gołota Janusz: Bronisław Pieracki - szkic biograficzny = poz. 258. 164. Kowalczyk Piotr: Działalnośe komunistyczna w I Pułku Strzelców Podhalańskich. 1969/1970 t. 10111 s. 433 - 438. 

Malinowski Henryk: Zabezpieczenie obronne przemysłu naftowego oraz gromadzenie zasobów materialnych i finansowych na terenie powiatu gorlickiegow latach 1938 - 1939. 1987 t. 18 s. 157 - 169. 

  Mordawski Zbigniew: Materiały do dziejów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu (część I listopad 1918 - sierpień 1939). 1990 t. 19 s. 91 - 141, bibliogr.. 
167. Mordawski Zbigniew: Materiały do dziejów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (wrzesień 1939). 1992 t. 20 s. 175 - 245, mapy. 

168. Mordawski Zbigniew: 75-lecie Związku Inwalidów Wojennych RP w Nowym Sączu. 1994 t. 22 s. 213 227, fot.. 

169. Pamuła Jacek: Wydarzenia w Kasince Małej na tle akeji pacyfikacyjnej policji podczas strajku chłopskiego 15 - 25. VII. 1937 roku. 1990 t. 19 s. 73 - 83. 

170. Potoczek Jerzy: Kalendarium historii nowosądeckiego ruchu ludowego 1918 - 1939. 1982 t. 17 s. 127-166. 

171. Potoczek Jerzy: Nowosądecki ruch ludowy 1918 - 1939 (dzieje SL i ZMW “Znicz” 1931 - 1939). 1973 t. 14 s. 187 - 314, fot., bibliogr.. 

  Potoczek Jerzy: Nowosądecki ruch ludowy 1918 - 1939 (dzieje Polskiego Stronnictwa Ludowego “Piast” 1918 - 1931 i Małopolskiego Związku Młodzieży 1923 - 1939). 1974 - 1977 t. 15/16 s 159 - 245, fot.. 

  Skrzeszewski Stanisław: Szykany policji wobec członków Uniwersytetu Ludowego w Nowym Sączu (1926 r.). 1968 t. 9 s. 201 - 209. 

174. Stępka Stanisław: Stan organizacyjny Stronnictwa Ludowego na terenie powiatu limanowskiego w 1935 r. w świetle danych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 1990 t. 19 s. 85 - 90.
Historia - 1939 - 1945
175. Bielawski Wadaw: Zbrodnie hitlerowskie w Sądeczyźnie. 1972 t. 13 s. 181 - 219, fot.. 

176. Bieniek Józef. Harcerstwo sądeckie lat okupacji 1939 - 1945 / Józef Bieniek. - Nowy Sącz 1994. - Rec. Zbigniew Mordawski //1996 t. 24 s. 266 - 267. 

  Bieniek Józef: Nowosądecka “Skała”. 1969/1970 t. 10/11 s. 373 - 384, fot.. 

  Bieniek Józef: Przyjaciele z trudnych lat. 1974 - 1977 t. 15116 s. 255 - 330, fot.. 

179. Bieniek Józef: Wojskowy ruch oporu w Sądeczyźnie. Cz. 1 (Materiały do historii sztabów Inspektoratu ZWZ - AK). 1971 t. 12 s. 305 - 369, fot.. 

180. Bieniek Józef: Wojskowy ruch oporu w Sądeczyźnie. Cz. 2 Obwód. 1972 t. 13 s. 221 - 251. 

  Bieniek Józef: Wojskowy ruch oporu w Sądeczyźnie. Cz. 3. Placówki. 1973 t. 14 s. 352 - 477, fot.. 

  Bieniek Józef: W cieniu swastyki Heinrich Hamann. 1994 t. 22 s. 137 - 173, fot. bibliogr.. 

  183. Bieniek Józef: W cieniu swastyki. Cz. II. Starostwo powiatowe w Nowym Sączu. 1995 t. 23 s. 128 - 146, fot.. 

184. Bieniek Józef: W cieniu swastyki. Cz. III. Wspomnienia. 1996 t. 24 s. 93 -113. 

185. Bieniek Józef: W kręgu Beskidu i Gorców szkic do dziejów Wojskowego Ruchu Oporu Ziemi Limanowskiej cz. I. 1982 t. 17 s. 198 - 247. 

186. Bieniek Józef: W kręgu Beskidu i Gorców część II Placówki Dobra - Skrzydlna, Jodłcwnik - Szyk, Kamienica - Słopnice, Limanowa. 1987 t. 18 s. 199 - 258. 

Bieniek Józef: W kręgu Beskidu i Gorców część III działalność partyzancka. 1992 t. 20 s. 103 - 166, fot.. 

  Bieniek Józef: W kręgu Beskidu i Gorców część III Placówki Łącko, Łukowica, Młynne, Laskowa, 
Mszana Dolna, Niedźwiedź, Tymbark, Ujanowice. 1990 t. 19 s. 143 - 208. 

189. Csorba Tibor, Csorba Helena. Losy młodzieży polskiej na Węgrzech w latach II wojny światowej. /Helena i Tibor Csorba: - Warszawa 1981. - Rec. Piotr Sus // 1982 t. 17 s. 401 - 402. 

190. Długopolski Stanisław: Zbrodnie Heinricha Hamanna w świetle procesu w Bochum (wrażenia). 1968 t. 9 s. 427 - 439. 

Dolata Bolesław: Działania wyzwoleńcze na Sądeczyźnie w roku 1945. 1968 t. 9 s. 347 - 370, bibliogr.. 

  Drozda Antoni: Wspomnienia więźnia nowosądeckiego z roku 1941. 1966 t. 7 s. 413 - 420. 
193. Duda Tadeusz: Eksterminacja ludności żydowskiej Nowego Sącza w okresie II wojny światowej. 1990 t. 19 s. 209 - 249. 

194. Dusza Ludwik: Z działalności “Młodego Lasu” i Związku Młodzieży Wiejskiej R.P. “Wici” na terenie b[yłego] powiatu gorlickiego w latach 1939 - 1948. 1987 t. 18 s. 171 - 197, bibliogr.. 

195. Faron Bolesław: Pamiętnik Weroniki. 1994 t. 22 s. 343 - 348. 

196. Fitowa Alina: Inspektorat Armii Krajowej Nowy Sącz w świetle dokumentów źródłowych 1943 - 1944 cz. I. 1994 t. 22 s. 243 - 282, tabele. 

197. Fitowa Alina: Inspektorat AK Nowy Sącz w świetle dokumentów źródłowych, cz. II. 1995 t. 23 s. 147165, tabele.  198. Fitowa Alina: Inspektorat AK Nowy Sącz w świetle dokumentów źródłowych, cz. III. 1996 t. 24 s. 114 152, tabele. 

199. Gass Izabela: Dokumentacja fotograficzna okupacji niemieckiej na Sądecczyźnie. 1996 t. 24 s. 183 - 185, fot.. 

  Gass Izabela: Franciszek Lawitschka - kat Starego Sącza. 1993 t. 21 s. 142 - 144, fot.. 

  Gass Izabela: Hitlerowskie obozy pracy w Lipiu i Rożnowie. 1994 t. 22 s. 283 - 286. 202. Gass Izabela: Konfidentka Gestapo w Nowym Sączu. 1992 t. 20 s. 167 - 170. 

203. Gass Izabela: Z okupacyjnych dziejów Szczawnicy. 1990 t. 19 s. 251 - 256. 

204. Gass Izabela: Żydzi w Bobowej podczas okupacji hitlerowskiej. 1995 t. 23 s. 82 - 86. 

205. Giza Jerzy. Nowosądecka lista katyńska /Jerzy Giza. - Oficyna Literacka 1991. - Rec. Jan Szkaradek // 1992 t. 20 s. 310 - 311. 

206. Goetel Zygmunt: Kampania wrześniowa w Sądeczyźnie w roku 1939. 1972 t. 13 s. 161 - 180. 

207. Goetel Zygmunt: Ogólne prawidłowości i lokalna specyfika ruchu oporu w Sądeczyźnie na tle walki z okupantem w kraju. 1969/1970 t. 10/11 s. 349 - 372. 

208. Goetel Zygmunt: Warunki i okoliczności polskiej akcji w kierunku południowym w latach 1939 - 1945 na Węgrzech i na Słowacji. 1968 t. 9 s. 211-248. 

209. Grodkowski Franciszek: Okupacja hitlerowska w Nowym Sączu i w Sądeczyźnie w latach 1939 - 1945. 1965 t. 6 s. 45 - 145. 

  Homecki Józef: Wspomnienia z okresu okupacji. 1971 t. 12 s. 409 - 418, fot.. 

  Krokowski Jan: Wspomnienia z lat okupacji. 1965 t. 6 s. 147 - 157. 

  Kucia Jan: Obozy pracy na terenie byłego powiatu Nowy Sącz w okresie okupacji hitlerowskiej. 1974 1977 t. 15/16 s. 247 - 253. 

  Łobodziński Józef: W 30 rocznicę krwawej zbrodni w lasach trzetrzewińskich. 1971 t. 12 s. 419 - 430. 

  Mordawski Zbigniew: Wspomnienia sądeckich sybiraków (1939 - 1947) Barbary Szczepaniak, Zbigniewa Jeżowskiego, Zenona Treita. 1995 t. 23 s. 192 - 216. 

  Radomski Jerzy Adam: Kampania wrześniowa na Ziemi Sądeckiej. 1971 t. 12 s. 259 - 303. 

  Rysiówna Zofia: Z przeżyć okupacyjnych (wspomnienia). 1968 t. 9 s. 441 - 444. 

  Smoleń Mieczysław: Kalendarium okupowanego powiatu nowosądeckiego (1 IX 1939 - 23 I 1945). 1994 t. 22 s. 305 - 342, fot., bibliogr.. 

  Stępka Stanisław: Bataliony Chłopskie w powiecie limanowskim 1939 = 1945. 1994 t. 22 s. 229 - 241, il.. 

  Szczepaniec Bronisława: Harcerstwo sądeckie w służbie ojczyzny. 1973 t. 14 s. 539 - 558, fot.. 

  Szczepaniec Bronisława. Służba Ojczyźnie nowosądeckich harcerek i harcerzy 1939 - 1945 /Bronisława Szczepaniec. - Nowy Sącz 1992. - Rec. Antoni Kroh // 1993 t. 21 s. 257 - 259. 

  Świderska - Świeratowa Maria: Moja droga do Oświęcimia - “Birkenau”. 1969/1970 t. 10/i 1 s. 439 - 468. 

  Świerat Roman: Młodzież “kolejarska” w Nowym Sączu w walce z hitleryzmem. 1968 t. 9 s. 445 - 459. 

  Zaremba Jacek: Hitlerowskie afisze śmierci na Sądecczyźnie. 1994 t. 22 s. 287 - 304. 

224. Zolotar Ivan: Wspomnienia o towarzyszu broni. 1965 t. 6 s. 233 - 242, fot. 

Historia - po 1945 roku

225. Antoniszczak Jan: Z pierwszych miesięcy organizowania władzy powiatowej i miejskiej w Nowym Sączu. 1965 t. 6 s. 249 - 270. 

226. Biedroń Tomasz: Powstanie i działalność Zrzeszenia WiN w powiecie limanowskim (1945 - 1946). 1996 t. 24 s. 50 - 59. 

227. Brzoza Czesław: Gsadnictwo na Łemkowszczyźnie po roku 1945 (w granicach dawnego województwa krakowskiego). 1982 t, 17 s. 249 - 273, tabełe. 

228. Dereń Bolesław. Józef Kuraś “Ogień” partyzant Podhala / Bolesław Dereń. - Kraków 1995. - Rec. Tomasz Biedroń // 1996 t. 24 s. 255 - 263. 

Dusza Ludwik: Z działalności “Młodego Lasu” i Związku Młodzieży Wiejskiej R.P. “Wici” na terenie b[yłegoJ powiatu gorlickiego w latach 1939 - 1948. ~ poz. 194. 

229. Filipowicz Leon: Wspomnienia o pracy PPR w Sądeczyźnie. 1965 t. 6 s. 283 - 298. 

230. Korona Wojciech: Wspomnienia z przebudowy ustroju rolnego w Sądeczyźnie. 1965 t. 6 s. 299 - 305. 231. Kowalski Marian: Bony gminy Nowy Sącz z roku 1945. 1968 t. 9 s. 461 - 467. 

232. Kowalski Marian: Dziesięciozłotowy bon gminy miasta Nowego Sącza z r. 1945. 1971 t. 12 s. 431 - 433, fot.. 

233. Mordawski Zbigniew: Karpacka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza (1945-1991). 1993 t. 21 s. 145-162, fot.. 

234. Mordawski Zbigniew: Polska Podziemna Armia Niepodległościowa 1947 - 1949: według wspomnień Henryka Ferenca i Jana Lichonia. 1996 t. 24 s. 156 - 178, fot.. 

Mordawski Zbigniew: 75-lecie Związku Inwalidów Wojennych RP w Nowym Sączu = poz. 168 

  Mordawski Zbigniew: Wspomnienia sądeckich sybiraków (1939 - 1947) Barbary Szczepaniak, Zbigniewa Jeżowskiego, Zenona Treita = poz. 214. 

  Redlich Bolesław: Wspomnienia z pierwszych dni wyzwolenia Ziemi Krakowskiej. 1965 t. 6 s. 243 - 248. 

   
  Wolny Ryszard: Kształtowanie się władzy ludowej i reforma rolna w Sądeczyźnie w latach 1945 - 1947. 1965 t. 6 s. 307 - 343. 
237. Zemanek Zofia: W pierwszych dniach po wojnie. 1965 t. 6 s. 271 - 281. 

IV. Biografie

   
  Barycz Henryk: Edmund Długopolski: wspomnienie pośmiertne. 1949 t. 2 s. 361 - 366. 
  Barycz Henryk: Frowinus pierwszy literat nowosądecki = poz. 381. 

  Barycz Henryk: Historyk Nowego Sącza Jan Sygański = poz. 381. 

  Barycz Henryk: Nowe wiadomości do życia Frowina, Jakuba Mirka i Bartłomieja Fusoriusa = poz. 382. 

  Barycz Henryk: Stanisław Łempicki. Z pamiętnika sądeckiego. 1960 t. 4 s. 211 - 237. 

  Barycz Henryk: Szczęsny Morawski i jego stosunki z Ossolineum. Nakł. “Komitetu Organizacyjnego Obchodu 600-lecia Nadania Staremu Sączowi Praw Miejskich”. Nadb. “Rocznika Zakł. Narod. im. Ossolińskich”. T. 5. - Wrocław 1957. - Rec. Henryk Stamirski // 1962 t. 5 s. 285 - 289. 

  Barycz Henryk: Szermierz polskiej książki drukowanej Jan Sandecki Malecki = poz. 382. 

  Barycz Henryk: Wśród humanistów nowosądeckich. Jakub Antoni Mirek - Myreccus, Jan Ostrowski, Bartłomiej Fusorius = poz. 382. 

  Bieniek Józef: Kazimierz Dziwik (1931 - 1991 ). 1992 t. 20 s. 318 - 320, fot. 

  Bieniek Józef: Kazimierz Gołąb (1888 - 1958). 1996 t. 24 s. 362 - 364. 

  Cichoszewska Wanda: Cena ucieczki = poz. 420 (dot. Kazimierza Brennera). 

  Czyszczoń Teresa, Potoczek Jerzy: Feliks Trzajna “Rzeka” - Jazowsko (wspomnienia z hitlerawskiej katowni}. 1973 t. 14 s. 649 - 654. 

  Danek Mieczysław: Franciszek Józef Grelecki (1897 - 1994}. 1995 t. 23 s. 317 - 319, fot.. 

  Dereń Bolesław: Józef Kuraś “Ogień” partyzant Podhala = poz. 228. 

245. Dębicka Barbara: Stefania Czarnecka (1906 - 1977). 1993 t. 21 s. 313 - 317, fot.. 

246. Długopolski Stanisław: Wspomnienie o Jadwidze Czerniejewskiej - Wolskiej “Jaga”. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 577 - 587, fot.. 

Długosz Józef: Michał Zieleniewski (1821 - 1896) lekarz zdrojowy w Krynicy. 1994 t. 22 s. 207 - 211. 

Długosz Józef: Stary Sącz w latach młodości Henryka Barycza = poz. 46. 

  Duda Tadeusz: Antoni Wnęk (1942 - 1991 }. 1992 t. 20 s. 323 - 324, fot.. 

  Duda Tadeusz: Kazimierz Golachowski (1886 - 1975). 1994 t. 22 s. 429 - 431, fot.. 

  Duda Tadeusz: Marian Nowak (1913 - 1991 ). 1992 t. 20 s. 321 - 322, fot.. 

  Dybiec Julian: Bibliografia prac prof. dr Henryka Barycza za lata 1966 - 1993. 1995 t. 23 s. 9 - 26. 

  Faron Bolesław: O sądeckich polonistach. Wspomnienie. = poz. 421. 

  Faron Bolesław: Powrót do korzeni. Cz. If. = poz. 423 (dot. Stanisfawa Wilkowicza) 

  Faron Bolesław: Wpisana w wiejski pejzaż. 1993 t. 21 s. 199 - 203. 

  Gessing Ryszard: Henryk Stamirski. 1987 t. 18 s. 307 - 308. 

  Giza - Podgórska Maria. Z Sącza rodem / Maria Giza Podgórska. - Nowy Sącz 1993. - Rec. Zbigniew Mordawski // 1994 t. 22 s. 369 - 371. 

  Golachowski Kazimierz: Dr Tadeusz Mączyński. 1957 t. 3 s. 385 - 386. 

  Golachowski Kazimierz: Ks. Jan Sygański. 1957 t. 3 s. 387. 

  Golachowski Kazimierz: W 120 - lecie urodzin zasłużonego społecznika sądeckiego Ludwika Małeckiego. 1960 t. 4 s. 271 - 274, fot.. 

  Gołota Janusz: Bronisław Pieracki - szkic biograficzny (1919 - 1934). 1995 t. 23 s. 109 - 127, fot.. 

  Koszkul Jan: Roman Cesarczyk. 1971 t. 12 s. 447 - 454, fot.. 

  Kroh Antoni: Jerzy Erazm Michał Iszkowski. 1994 t. 22 s. 433 - 434, fot. bibliogr.. 

  Kroh Antoni: Kazimierz Węglarski (1911 - 1990). 1994 t. 22 s. 437 - 438, fot.. 

  Kroh Antoni: Ksiądz Edward Nitka (1919 - 1981 ). 1992 t. 20 s. 325 - 332, fot.. 

  Kroh Antoni: Mieczysław Piwko (1924 - 1993). 1994 t. 22 s. 435 - 436, fot.. 

  Kruczek Maria: Alfons Franciszek Gargula (1906 - 1993}. 1996 t. 24 s. 258 - 359. 

  Kruczek Maria: Kazimierz Zając (1911 - 1989). 1990 t. 19 s. 283 - 288, bibliogr.. 

  Kruczek Maria: Piotr Zieliński (1879 - 1951 ). 1992 t. 20 s. 333 - 340, fot.. 

  Kruczek Maria: Antoni Wojciech Bulanda (1906 - 1969). 1993 t. 21 s. 309 - 312, fot.. 

  Kuropeska Kazimierz: Jerzy Scheuer (1949 - 1994). 1996 t. 24 s. 267 - 368. 

  Lach Jan: Jan Flis (1912 - 1993). 1994 t. 22 s. 425 - 427, fot.. 

  Lach Jan: Uczony i nauczyciel. 1993 t. 21 s. 9 - 12, bibliogr.. 

  Ligęza Wojciech: Jerzy Niemojowski (1918 - 1989) - biografia i poezja. 1996 t. 24 s. 22 - 49. 

  Marmon Wadaw: Tadeusz Słowikowski (1907 - 1993). 1993 t. 21 s. 320 - 322, fot.. 

  Meyer Włodzimierz: Życie i działalność Juliana Lambora. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 563 - 569. 

  Michalik Lidia: Jan Zajączkowski (1892 - 1972). 1993 t. 21 s. 323 - 325, fot.. 

  Mordawski Zbigniew: Franciszek Czuchra (1916 - 1992). 1996 t. 24 s. 356 - 357, fot.. 

  Mordawski Zbigniew: Jan Krokowski (1921 - 1980). 1995 t. 23 s. 320 - 323, fot.. 

  Mordawski Zbigniew: Leopold Kwiatkowski (1906 - 1968). 1995 t. 23 s. 324 - 326, fot.. 

  Mordawski Zbigniew: Roman Stramka (1916 - 1965). 1995 t. 23 s. 332 - 334, fot.. 

  Mordawski Zbigniew: Władysław Ziemba (1911 - 1986). 1994 t. 22 s. 439 - 441, fot.. 

  Nowak Marian J.: Alfred Benisz. 1990 t. 19 s. 282. 

  Nowak M[arian] J.: Jakub Pawłowski. 1990 t. 19 s. 277 - 282. 

  Nowak Marian J.: Józef Homecki. 1990 t. 19 s. 276 - 277. 

  Nowak Marian J. : Kazimierz Górski. 1990 t. 19 s. 274 - 276. 

  Nowak Marian J.: Walenty Cyło. 1990 t. 19 s. 273 - 274. 

  Perkowska Urszula, Dybiec Julian: Henryk Barycz (1901 - 1994) i jego badania nad Sądecczyzną. 1995 t. 23 s. 27 - 36, fot.. 

  Perkowska Urszula: Seweryn Udziela. 1857 - 1937. 1987 t. 18 s. 117 - 136, bibliogr.. 

  Potoczek Franciszek: Działalność Stanisława i Jana Potoczków = poz. 141. 
Potoczek Jerzy: Adolf Vayhinger. 1971 t. 12 s. 443 - 446, fot.. 

Potoczek Jerzy: Eugeniusz Frohlich (1906 - 1987). 1993. t. 21 s. 318 - 319, fot.. 

Potoczek Jerzy: Sylwetki działaczy ruchu ludowego. 1972 t. 13 s. 357 - 365 (dof. Jana Cielucha, Floriana Obmińskiego, Józefa Steinhofa). 

  Półchłopek Stefan: Julian Zawadowski (1902 - 1980). 1995 t. 23 s. 335 - 337, fot.. 

  Sitek Antoni: Eugeniusz Pawłowski (1902 - 1986}. 1995 t. 23 s. 330 - 331, fot.. 

  Sitek Antoni: Mieczysław Cholewa (1913 - 1978). 1996 t. 24 s. 353 - 355. 

  Sitek Antoni: Piotr Krzykalski (1899 - 1976). 1996 t. 24 s. 365 - 366. 

  Sitek Antoni: Prof. Franciszek Grodkowski. 1978 t. 18 s. 309-311. 

Sitek Antoni: Tadeusz Giewont Szczecina (1905 - 1969). 1996 t. 24. s. 360 - 361. 

Sitek Antoni: Sylwetki zasłużonych Sądeczan. 1968 t. 9 s. 475 - 482, fot. (dot. Bolesława Barbackiego, Stefana Jarosza, Józefa Kustronia, Siefana Turskiego, Józefa Zemanka.) 

Sitek Antoni: Sylwetki zasłużonych działaczy kultury. 1971 t. 12 s. 455 - 459. (dot. Stefana Dubiela, Wladysława Kurdziela, Mieczyslawa Mirka, Michała Pelczara). 

Sitek Antoni: Sylwetki zasłużonych Sądeczan. 1972 t. 13 s. 351 - 355. (dot. Franciszka Łapki, Zofii Oleksy, Feliksa Rapfa.) 

  Słowik Józef: Mieczysfaw Wieczorek (1900 - 1972). 1974 - 1977 t. 15116 s. 571 - 576, fot.. 

  Spisak Kazimierz: W 80 rocznicę urodzin Ady Sari. 1967 t. 8 s. 417 - 420, fot.. 

  Stamirski Henryk: Eugeniusz Romer jako uczeń gimnazjum nowosądeckiego. 1960 t. 4 s. 169 - 185, fot., Zsfg. 

  Stamirski Henryk: Józef Szujski i jego kontakty z Sądeczyzną (1835 - 1883). 1949 t. 2 s. 220 - 265. 

  Stamirski Henryk: Leon Władysław Strzelecki, nieugięty patriota w latach okupacji. 1973 t. 14 s. 637 648. 

  Stamirski Henryk: Stanisław Klemensiewicz (1854 - 1920), biolog, pedagog i muzyk nowosądecki. 1971 t. 12 s. 435 - 442, fot.. 

  Stamirski Henryk: Zasłużeni ludzie Sądeczyzny. 1972 t. 13 s. 333 - 350, fot. (dot. Antoniego Bębenka, Kazimierza Kaliksta Hełczyńskiego, Józefa Jakubowskiego, Alojzego Mólki). 

  Styczyńska Irena: Henryk Dobrzański (1916 - 1990). 1992 t. 20 s. 341 - 344, fot.. 

  Wojtas Michalina: Lidia Michalik (1912 - 1994). 1995 t. 23 s. 327 - 329, fot.. 

  Zarzycki Kazimierz: Pod szczytem Olimpu - wspomnienie o profesorze Bogumile Pawłowskim. 1974 1977 t. 15/16 s. 553 - 562, fot.. 
   


  V. Etnografia
  Faron Bolesiaw: Historia zamknięta w starej skrzyni. 1992 t. 20 s. 171 -- 174. 

  Fuks Urszula: Księga pamiątkowa Żydów Nowego Sącza. = poz. 53. 

  Kroh Antoni. Łemkowie / Antoni Kroh. - Nowy Sącz 1990. - Rec. Tadeusz Duda // 1992 t. 20 s. 304 - 305. 311. Kwilecki Andrzej: Fragmenty najnowszej historii Łemków (ze szczególnym uwzględnieniem Łemków sądeckich). 1967 t. 8 s. 247 - 290. 

  Łemkowie w historii i kuiturze Karpat / pod red. Jerzego Czajkowskiego cz. I. - Rzeszów 1992. - Rec. Tadeusz Duda // 1993 t. 21 s. 244 - 247. 

  Ziemia Biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim / pod red. Seweryna Udzieli. - Nowy Sącz 1994. - Rec. Magdalena Kroh// 1995 t. 23 s. 249 - 252. 
   

VI. Ludność. Antropologia

Brzoza Czesław: Osadnictwo na Łemkowszczyźnie po roku 1945 (w granicach dawnego województwa krakowskiego) = poz. 227. 

Duda Tadeusz: Rozmieszczenie ludności niepolskiej w połud. - wsch. powiatach województwa krakowskiego w okresie międzywojennym = poz. 158. 

Duda Tadeusz: Żydzi sądeccy. Zarys dziejów = poz. 49. 

Herod Czesław, Wiernek Bogusław: Niektóre problemy załogi Sądeckich Zakładów Elektro - Węglowych w świetle badań socjologicznych. 1969/1970 t. 10/11 s. 15 - 57. 

Krawczyk Krzysztof: Ludność miasta Nowego Sącza w okresie autonomicznym (lata 1866 - 1914). 1973 t. 14 s. 315 - 351. 

Kroh Antoni: II Światowy Kongres Rusinów, Krynica 22 - 23 maja 1993 r. 1993 t. 21 s. 276 - 277. 

Kroh Antoni: Łemkowie = poz. 310. 

Kuciński Kazimierz, Rakowski Witold: Emigracja w procesie wyludniania się wsi w województwie nowosądeckim. 1982 t. 17 s. 297 - 334, tabele, mapy. 

Kumor Bolesław: Osadnictwo łemkowskie i sieć parafialna w Kluczu Muszyńskim Biskupstwa Krakowskiego (do 1780) = poz. 136. 

Kwiatkowski Kazimierz: Ludność miasta Nowego Sącza i jej wpływ na rolnicze zaplecze powiatu. 1966 t. 7 s. 1 - 26. 

Kwilecki Andrzej: Fragmenty najnowszej historii Łemków (ze szczególnym uwzględnieniem Łemków sądeckich) = poz. 311. 

Rek Jadwiga: Ludność województwa nowosądeckiego na tle makroregionu południowo - wschodniego. 1982 t. 17 s. 335 - 352, tablice, mapy, bibliogr. 

Stamirski Henryk: Przyjęcia do prawa miejskiego Muszyny w latach 1601 - 1830 = poz. 70. 

Szopa Jan: Charakterystyka antropologiczna niektórych wsi województwa nowosądeckiego. 1982 t. 17 s. 353 - 367, tablice, bibliogr.. 

Wolny Ryszard: Nowy Sącz w przekroju niektórych danych statystycznych. 1971 t. 12 s. 645 - 666. 

Ziemia Biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim = poz. 313. 
 


VII. Życie społeczno - gospodarcze regionuAleksander T[adeusz]: Zycie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870 - 1990 = poz. 380. 

Brzozowski Stanisław: Z początków przemysłu naftowego w Klęczanach 1874 - 1877. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 109 - 135, fot.. 

Cyło Walenty: Nowy Sącz w okresie ostatnich 50 lat (1895 - 1945). Zagadnienia gospodarcze. 1949 t. 2 s. 185 - 219, fot.. 

Cząstka Jan J.: Z dziejów górnictwa naftowego w Sądeczyźnie. 1972 t. 13 s. 89 - 110, fot., mapa. 

Donigiewicz Krzysztof: Badania ekologiczno - zoohigieniczne w powiecie nowosądeckim. 1996 t. 24 s. 203 - 213, fot., bibliogr.. 

Fiałek Stanisław: Rozwój gospodarczy powiatu nowosądeckiego w latach 1945 - 1965. 1966 t. 7 s. 107 151. 

Górz Bronisław: Współczesne problemy rozwoju Sądecezyzny. 1996 t. 24 s. 60 - 67. 

Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu /pod red. Danuty Quirini Popławskiej. T. 1. - Kraków 1992. Rec. Franciszek Leśniak // 1993 t. 21 s. 241 - 243. 

Herod Czesław, Czub Adam: Rola organizacji społecznych w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu w latach 1945 - 1970. 1973 t. 14 s. 359 - 386. 

Historia Starego Sącza t. II. 1938 - 1980 / pod red. Feliksa Kiryka = poz. 59. 

Kawiorski Wadaw: Siedemset lat Nowego Sącza. Sprawozdanie z sesji naukowej. = poz. 60. 

Kisielewski Kazimierz: Śladami eksperymentu sądeckiego. 1966 t. 7 s. 236 - 252. 

Krakowska Alicja, Rajman Jan: Nowy Sącz i jego funkcje. 1974/1977 t. 15/16 s. 43 - 66. 

Korusiewicz Stanisław: Zarys działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego “Beskid” w Nowym Sączu. 1992 t. 20 s. 315 - 317. 

Mirek Stanisław: Stary Sącz w dwudziestoleciu PRL. 1966 t. 7 s. 86 - 106. 

Nowak Marian: W dwudziestolecie miasta Nowego Sącza. 1966 t. 7 s. 152 - 235. 

Nowy Sacz. 1995 t. 23 s. 338 

Nowak Marian: Z dziejów nowosądeckiego aptekarstwa w XVI - XX wieku = poz. 67. 

Olszewski Włodzimierz: Grybów w dwudziestoleciu PRL. 1966 t. 7 s. 28 - 38. 

Pacholewski Adam: Piwniczna w dwudziestoleciu PRL. 1966 t. 7 s. 63 - 85. 

Pawłowski Krzysztof: Konferencja poświęcona strategii rozwoju południowej Polski. 1995 t. 23 s. 262 263. 

Pieczkowski Janusz: Niektóre aspekty nowosądeckiego “eksperymentu”. 1973 t. 14 s. 587 - 635. 

Pieczkowski Janusz: W sprawie “eksperymentu nowosądeckiego”cz. I. 1995 t. 23 s. 167 - 191, fot. 

Pieczkowski Janusz: W sprawie “eksperymentu nowosądeckiegó” cz. II: źródła finansowania. 1996 t. 24 s. 186 - 202, fot. 

Rakowski Witold, Szoka Teresa: Powiązania Nowego Sącza z regionem i krajem w świetle komunikacji kolejowej i samochodowej. 1987 t. 18 s. 259 - 304, rys., tablice. 

Rapf Feliks: Z dziejów turystyki na Sądeczyźnie. 1971 t. 12 s. 403 - 408. 

Romańska Zofia, Romański Roman Bronisław: Z przeszłości kolejnictwa w Nowym Sączu (wspomnienia). 1974 - i 977 t. 15/16 s. 443 - 467, fot. 

Stary Sącz [folder] /oprac. tekstu Hanna Pieńkowska; oprac. graf. Stanisław Kasprzysiak. - Kraków 1960. - Rec. Henryk Stamirski // 1962 t. 5 s. 291. 

Stary Sącz.- Kraków WAG RSW “Prasa - Książka - Ruch”” [ b.r.w.]. Rec. Tadeusz Duda Il 1973 t. 14 s. 659 - 660. 

Stawiarczyk Sylwester: Krynica w dwudziestoleciu PRL. 1966 t. 7 s. 39 - 47. 

Szczygieł Adam: Dwadzieścia lat działalnośći Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej. 1973 t. 14 s. 737 - 756. 

Świątek Szczepan: Materiały archiwalne o udziale banków krakowskich w rozwoju Sądecczyzny w latach 1848 - 1951. 1996 t. 24 s. 85 - 92. 

Tymbarski Krzysztof: Zarys dziejów gospodarczo - społecznych Muszyny w czasach galicyjskich (1770 1918) = poz. 151. 

Weimer Daniel: Historia jednego strajku. 1992 t. 20 s. 283 - 294. 

Wolny Ryszard: Czyny społeczne w Sądeczyźnie. 1972 t. 13 s. 429 - 450, tabi. 

Zakopane 400 lat dziejów /Pod red. Renaty Dudkowej T. 1 -2. - Kraków 1991. - Rec. Michał Śliwa T.1, Bolesław Faron T.2. // 1993 t. 21 s. 235 - 237. 

Zgórniak Marian: Oddział PTT “Beskid” w Nowym Sączu w latach 1990-1995, i 996 t. 24 s. 282-286, fot.. 

Zgórniak Marian: Zarys historii Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu w latach 1906 - 1996. 1996 t. 24 s. 273 - 286. 

Ziobrowski Stefan: Sady okolic Łącka. 1949 t. 2 s. 139 - 160. 

Zwoliński Marian: Muszyna w dwudziestoleciu PRL. 1966 t. 7 s. 48 - 62. 

Żak Michał: Układy przestrzenne wsi na obszarze byłego powiatu nowosądeckiego. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 525 - 551, tabl., bibliogr.. 
 
 

VIII. Szkolnictwo. Oświata - (w tym też historia)
358. Adamczyk Mieczysław. Kształcenie młodzieży chłopskiej z obwodu sądeckiego i okolic w latach 1772 1848 /Mieczysław Adamczyk. - Wrocław 1981. - Rec. Michał Zacfona // 1982 t. 17 s. 402 - 403. 

359. Adamczyk Mieczysław: Szkolnictwo Ludowe w Obwodzie Sądeckim w latach 1772 - 1848. 1987 t. 18 s. 35 - 65, tabele. 

360. Aleksander Tadeusz: Awans oświaty wiejskiej młodzieży Sądeczyzny w Polsce Ludowej. 1969/1970 t. 10/11 s. 59 - 101, bibliogr.. 

361. Aleksander Tadeusz: Działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej w Sądeczyźnie. 1973 t. 14 s. 115 - 186, bibliogr.. 

Barycz Henryk: Z tradycji oświatowo - szkolnych Sądeczyzny. 1973 t. 14 s. 5 - 39. 

Bieniek Józef: W cieniu swastyki cz. III Wspomnienia = poz. 184. 

363. Chrząstowski Stanisław, Chrząstowska Zofia: Oświata w Podegrodziu. 1972 t. 13 s. 293 - 305. 

364. Darowski Roman. Filologia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku /Roman Darowski. - Kraków 1994. - Rec. Roman Pelczar // 1996. t. 24 s. 264 - 265. 

365. Długosz Józef: Gimnazjum Ogólnokształcące w Piwnicznej (1945 - 1948). 1996 t. 24 s. 153 - 155. 

366. Długosz Józef: Sądeczanie w kolegium Pijarów w Podolińcu 1643 - 1670. 1993 t. 21 s. 73 - 88. 

367. Gessing Ryszard: Zarys dziejów II Państwowego Gimnazjum w Nowym Sączu w okresie galicyjskim (1908 - 1918). 1971 t. 12 s. 127 - 164, fot. 

368. Gessing Ryszard: Zarys dziejów II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu cz. 2. Okres drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918 - 1939). 1972 t. 13 s. 111 - 159, fot. 

369. Gessing Ryszard: Zarys dziejów ll Gimnazjum w Nowym Sączu. Cz. 3. Okres pierwszych lat Polski Ludowej 1945 - 1950. Dodatek: List lekarza Jana Weymera do Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu. 1973 t. 14 s. 479 - 535. 

370. Golachowski Kazimierz: Szkic z dziejów szkolnictwa ludowego w Nowym Sączu w okresie zaboru austriackiego. 1960 t. 4 s. 109 - 168, fot. Zsfg. 

Kruczek Maria: Czasopisma młodzieży szkolnej w Nowym Sączu w okresie międzywojennym = poz. 397. 

Kumor Bolesław: Szkolnictwo w Sądeczyźnie w okresie przedrozbiorowym. 1967 t. 8 s. 335 - 368. 

Kwieciński Ignacy: Z dziejów tajnego nauczania w powiecie nowosądeckim i limanowskim. 1949 t. 2 s. 123 - 138. 

Mokrzecki Lech. Tradycja nauczania histońi do końca XVI wieku. Wybrane kraje i problemy / Lech Mokrzecki. - Gdańsk 1992. - Rec. Jan Krukowski // 1993 t. 2i s. 231 - 234. 

374. Możdżeń Stefan I. Reformy szkoły średniej Galicji w latach 1884 - 1914 / Stefan I. Możdżeń; WSP w Kielcach. - Kielce 1989, s. 294. - Rec. Józef Grzywna // 1990 t. 19 s. 269 - 272. 

375. Potoczek Jerzy: Z dziejów powstania Szkoły Gospodyń Wiejskich w Podegrodziu (1892 - 1914). 1972 t. 13 s_ 307 - 326, fot. 

376. Słowikowski Tadeusz: Fragmenty z przeszłości i Państwowego Liceum i Gimnazjum im. J.Długosza w Nowym Sączu w wieku XIX. 1939 t. 1 s. 101 - 144, fot.. 

377. Smajdor Edward: “Szkolnictwo Ludowe” w Nowym Sączu (1891 - 1913) i jego rola w kształtowaniu ruchu związkowego nauczycieli. i 968 t. 9 s. 165 - 199. 

378. Stamirski Henryk: Stufecie “wyższego gimnazjum” w Nowym Sączu. 1966 t. 7 s. 435 - 436, fot.. 
 

IX. Kultura (w tym też historia)379. Aleksander Ryszard. Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Nowym Sączu / Ryszard Aleksander. - Nowy Sącz 1994. - Rec. Kazimierz Kuropeska // 1994 t. 22 s. 365 - 368. 

380. Aleksander T[adeusz]. Źycie społeczne i przemiany kufturalne Nowego Sacza w latach 1870 - 1990 / T. Aleksander. - Kraków 1993. - Rec. Michał Śliwa // 1994 t. 22 s. 361 - 363. 

  Almanach Sądecki. - Nowy Sącz 1992 - 1994. - Rec. Michaf Śliwa // 1995 t. 23 s. 239 - 241. 

  Barbacka Ślepiakowa Janina: Klub Ziemi Sądeckiej. 1966 t. 7 s. 454 - 459. 

383. Barycz Henryk: Z kulturalnego almanachu Nowego Sącza. 1962 t. 5 s. 29 - 142, fot.. 

384. Dagnan Kazimierz: Piętnastolecie istnienia i dziaiałnośći Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. 1973 t. 14 s. 665 - 667. 

385. Dobrowolski Henryk: Działałność Klubu Ziemi Sądeckiej Sekcji w Krakowie w latach 1960 - 1965. 1966 t. 7 s. 459 - 462. 

386. Duda Tadeusz: 40 lat Archiwum Państwowego w Nowym Sączu. 1992 t. 20 s. 312 - 314. 

  Dunin - Wąsowicz - Żabolicka Anna: Warunki kształtowariia się kultury umysłowej Sądecczyzny w wiekach XVI - XVII = poz. 73. 
  Dużyk Józef: Sądeczyzna w świetle prasy dwudziestolecia Polski Ludowej. 1966 t. 7 s. 307 - 352. 

  Dużyk Józef: Sądeczyzna w świetle prasy lat 1963 - 1968. 1969/1970 t. 10/11 s. 385 - 425. 

  Dybiec Julian: Drukarstwo i księgarstwo sądeckie w XIX wieku. 1973 t. 14. s. 67 - 113. 

  Golachowski Kazimierz: Dzieje prasy nowosądeckiej (1891 - 1961 ). 1962 t. 5 s. 225 - 278, fot.. 
   
   

  Golachowski Kazimierz: Kronika kulturalna. 1939 t. 1 s. 270 - 290. 
   
   

  Gwiżdż Jerzy, Zegzda Leszek: Jubileusz 700 - lecia miasta Nowego Sącza. 1993 t. 21 s. 263 - 271. 

  Jednodniówki sądeckie w latach 1957 - 1960. - Rec. Henryk Stamirski // 1960 t. 4 s. 290 - 294. 

394. Kronika. 1960 t. 4 s. 296 - 304. 

395. Kronika: Nowy Sącz. 1962 t. 5 s. 294 - 312. 

396. Kroh Antoni: Wystawa i sesja “Tradycje sokolstwa polskiego”. i 995 t. 23 s. 257 - 259, fot. 

397. Kruczek Maria: Czasopisma młodzieży szkolnej w Nowym Sączu w okresie międzywojennym. 1982 t. 20 s. 90 - 102, il. 

398. Kwiek - Osiowska Janina: Gromada artystyczno - literacka “Łom”. 1992 t. 20 s. 245 - 282. 

   

  Markowska Laura: Dzieje Biblioteki Miejskiej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. 1939 t. 1 s. 251-263. 

  Markowska Laura: Karta z kroniki Biblioteki Miejskiej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu 1949 t. 2 s. 170- 184. 
   
   

  Pieńkowska Hanna: Ochrona zabytków i rozwój Muzeum Ziemi Sądeckiej w okresie XV - lecia Polski Ludowej. 1969/1970 t. 10/11 s. 5 - 13. 

  Potoniec Bogdan: Prasa województwa nowosądeckiego w latach 1989 - 1995. 1996 t. 24 s. 287 - 302, il. 

  “Rocznik Podhalański” T. VI. - Zakopane 1994. – Rec. Magdalena Kroh // 1996 t. 24 s. 244 - 248. 

404. Rusinek Zofia: Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu w latach 1891 - 1991. 1993 t. 21 s. 163 - 175, tablice.
   

  Sitek Antoni: Sto lat Orkiestry Dętej ZNTK Nowy Sącz (1892 - 1992). 1993 t. 21 s. 176 - 189, fot., bibliogr. 

  Sitek Antoni: Życie kulturalne Sądeczyzny w dwudziestoleciu PRL. 1966 t. 7 s. 253 - 306. 

  Sitek Antoni: Życie kulturafne Sądeczyzny (1964 - 1969). 1971 t. 12 s. 461 - 522. 

  Smoleń Mieczysław: Kronika Nowego Sacza 1993 r. 1994 t. 22 s.381 - 421, fot.. 

  Smoleń Mieczysław: Nowy Sacz w 1994 roku. 1995 t. 23 s. 264 - 313, fot.. 

410. Smoleń Mieczysław: Nowy Sącz w 1995 roku. 1996 t. 24 s. 306 - 350, fot.. 

411. Skrzeszewski Stanisław: Sekcja Warszawska Klubu Ziemi Sądeckiej w latach 1959 - 1964. 1966 t. 7 s. 462 - 480. 

  Szczygieł Wojciech: Na piętnastolecie działalności koła SARP w Nowym Sączu. 1973 t. 14 s. 669 - 683. 

  Zaborowski Andrzej: Zbiory Muzeum w Nowym Sączu. 1962 t. 5 s. 279 - 283. 
   

X. Literatura. Językoznawstwo


414. Barycz Henryk: Zbiór ocalałych resztek listów do Szczęsnego Morawskiego z lat 1852 - 1897. 1949 t. 2 s. 276 - 357, fot.. 

415. Barycz Henryk: Z korespondencji Szczęsnego Morawskiego. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 331 - 368. 

416. Boczoń Władysław. Gorliccy Sybiracy / Władysław Boczoń. - Gorlice 1993. - Rec. Zbigniew Mordawski // 1996 t. 24 s. 268 - 269. 

417. Bubak Józef: Nazwiska starosądeckie z końca XVII wieku. 1972 t. 13 s. 451 - 456. 

418. Bubak Józef: Nazwy zwierząt domowych z terenu Sądeczyzny w dokumencie z końca XVII wieku. 1974 1977 t. 15/16 s. 391 - 403. 

419. Bubak Józef. Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny XV - XVII w. Imiona, nazwiska, przezwiska. Cz. I - II / Józef Bubak. - Kraków 1992. - Rec. Bogusław Dunaj II 1994 t. 22 s. 357 - 359. 

420. Cichoszewska Wanda: Cena ucieczki. 1996 t. 24 s. 214 - 219, fot.. 

  Faron Bolesław: O sądeckich polonistach. Wspomnienie. 1993 t. 21 s. 225 - 228. 

  Faron Bolesław: Powrót do korzeni. 1995 t. 23 s. 217 - 225. 

423. Faron Bolesław : Powrót do korzeni cz. II. Zanim w Łącku zakwitły jabłonie. 1996. t. 24 s. 220 - 251. 

424. Kawczak Stanisław. Milknące echa. Wspomnienia z wojny 1914 - 1920 / Stanisław Kawczak. - Warszawa 1991. - Rec. Antoni Kroh // 1993 t. 21 s. 254 - 256, bibliogr.. 

425. Kwiek - Osiowska Janina”. “Ziemio moja sądecka” antologia poezji i prozy / Janina Kwiek - Osiowska. Kraków 1991. - Rec. Bolesław Faron // 1992 t. 20 s. 306 - 309. 

426. Lubaś Władysława: Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego. “Prace Onomastyczne” nr 9. - Wrocław 1968. - Rec. Marian Nowak // 1969 / 1970 t. 10/11 s. 479 - 483. 

  Pawłowski Eugeniusz: Z geografii wyrazów polskich “podelga”, “podyma”. 1939 t. 1 s. 264 - 269, mapa. 

  Pawłowski Eugeniusz: Sącz i Naszacowice pochodzenie i dzieje nazw Nowego i Starego Sącza oraz nazw z nimi związanych. 1967 t. 8 s. 291 - 310. 

429. Pawłowski Eugeniusz: Przeszłość Sądeczyzny w świetle nazw miejscowych. 1969 / 1970 t. 10/11 s. 169 183. 

430. Pawłowski Eugeniusz: Nazwy miejscowe Sądeczyzny. T.1. Ogólna charakterystyka nazewnictwa miejscowego Sądeczyzny. Prace Monograficzne WSP w Krakowie. T. 4. - Kraków 1965. - Rec. Jadwiga Mońko // 1969 / 1970 t. 10/11 s. 475 - 479. 

431. Pawłowski Eugeniusz: Nazwy miejscowości Sądeczyzny. T 2. Cz.1: Nazwy miast, wsi, przysiółków oraz dzielnic miejskich i wiejskich. “Prace Komisji Językoznawstwa” Nr 25 PAN Oddział w Krakowie 1971. Rec. Jadwiga Mońko // 1972 t. 13 s. 373 - 376. 

432. Pawłowski Eugeniusz: Nazwy pojedynczych budynków w Ziemi Sądeckiej. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 369 389, 

  Rajman Jerzy: Najdawniejsze nazwy ulic w Nowym Sączu = poz. 68. 
433. Roszko Janusz: Pogański książe silny wielce. - Warszawa 1970. Jak na Zawiszy. Reportaże 

z Sądeczyzny / Janusz Roszko. - Kraków 1971. - Rec. Kazimierz Dziwik // 1972 t. 13 s. 366 - 372. 

434. Smajdor Edward: Sądeczyzna w polskiej literaturze pięknej. Szkic historyczno - literacki. 1949 t. 2 s. 55 122, il., bibliogr.. 

435. Wyszyńska - Koterla Ewa: Motyw Gorców w literaturze polskiej. Rekonesans. 1993 t. 21 s. 190 - 198. 
 
 

XI. Sztuka. Architektura


436. Bazielich Wiktor: Dzieje starosądeckiego ratusza. 1960 t. 4 s. 101 - 107, Zsfg. 

437. Bazielich Wiktor: Historia uporządkowania ulic i rynku w Starym Sączu. (Fragmenty pracy pt. “Starosądeckie domy rynkowe” nagrodzonej na konkursie PTH w 1957 r.) 1960 t. 4 s. 89 - 100, Zsfg. 

438. Bednarski Henryk: Szukamy kart pocztowych, widokówek miasta i powiatu nowosądeckiego. 1972 t. 13 s. 287 - 292, fot.. 

439. Cabała Alojzy: Wyniki bieżących prac badawczych architektonicznych w kościele pokolegiackim św. Małgorzaty w Nowym Sączu. 1969/1970 t. 10/11 s. 469 - 473. 

440. Cabała Alojzy: Wyniki bieżących prac badawczych architektonicznych w kościele pokolegiackim św. Małgorzaty w Nowym Sączu. 1972 t. 13 s. 327 - 331. 

441. Melzacka Alicja Władysława: Kapliczka “Szwedzka” pw. św. Marka w Nowym Sączu. 1994 t. 22 s. 123 129, il.. 

442. Pieńkowska Hanna: Ikony sądeckie XVII i XVIII wieku (ze zbiorów Muzeum w Nowym Sączu). 1971 t. 12 s 573-618, ryc., fot., mapa. 

  Pieńkowska Hanna: Ochrona zabytków i rozwój Muzeum Ziemi Sądeckiej w okresie XXV - lecia Polski Ludowej = poz. 401. 
443. Polak - Trajdos Ewa: Dzieje twórczości Jakuba z Nowego Sącza. 1971 t. 12 s. 523-571, fot.. 

444. Polak - Trajdos Ewa: Rola Mistrza Maciejowickiego w rozwoju malarstwa sądeckiego (1430 - 1450). 1972 t. 13 s. 377 - 419. 

445. Ross Juliusz: Bardiów a początki renesansu w architekturze Muszyny i Nowego Sącza. 1972 t. 13 s. 421 - 428, fot. 

446. Sitek Antoni: 35 - lecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu 1957 - 1992. 1993 t. 21 s. 288 - 306. 

Strzałkowski Zbigniew: Malarstwo tablicowe w Szkole Sądeckiej (1430 - 1480). 1967 t. 8 s. 369 - 401. 

   
  Szafran Barbara: Kronika Konserwatorska Województwa Nowosądeckiego za lata 1981 - 1990 (Zabytki ruchome). 1993 t. 21 s. 278 - 287. 
449. Szczygieł Wojciech: Koncepcja urbanistyczna Sądeckiego Parku Etnograficznego w Gołąbkowicach Falkowej. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 493 - 524. 

450. Szczygieł Wojciech: Sądeccy architekci. 1993 t. 21 s. 204 - 224, fot.. 

451. Świszczowski Stefan: Materiały do dziejów kolegiaty św. Małgorzaty w Nowym Sączu. 1957 t. 3 s. 1-86, rys.. 

452. Świszczowski Stefan: Materiały do dziejów kościoła klasztornego S.S. Klarysek w Starym Sączu. 1982 t. 17 s. 291 - 296. 

453. Świszczowski Stefan: Romański kapitel dawnego kościoła w Nowym Sączu. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 469 470, ryc.. 

454. Wasiak Andrzej: Pocztówki dawnego Nowego Sącza. 1995 t. 23 s. 226 - 232, il.. 

455. Wasiak Andrzej: Pocztówki dawnego Nowego Sącza cz. II 1996 t. 24 s. 232 - 238, fot.. 

456. Wroński Józef Szymon: Konkurs na projekt kościoła pomnika Konstytucji 3 Maja w Limanowej w świetle prasy, recenzji i prac naukowych. 1996 t. 24 s. 24 - 35, il.. 

457. Zaborowski Andrzej: Niektóre widoki Nowego Sącza w grafice XIX wieku. 1967 t. 8 s. 403 - 416, fot.. 
 
 

XII. Kościół. Religia
   

  Kumor Bolesław: Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiafów źródłowych do “Atlasu historycznego kościoła w Polsce” = poz. 66. 

  Kumor Bolesław, ks.: Kolegiata św. Małgorzaty w Nowym Sączu i jej oddziaływanie religijno - kulturalne (1448 - 1791 ) = poz. 80. 
458. Kumor Bolesław: Najstarsze organizacje kościelne katolików świeckich w Nowym Sączu do końca XVI wieku. 1993 t. 21 s. 15 - 27.
  Kumor Bolesław: Osadnictwo łemkowskie i sieć parafialna w Kluczu Muszyńskim 8iskupstwa Krakowskiego (do 1780 r.) = poz. 136. 
459. Salaterski Stanisław: Z dziejów kultu bł. Kingi w Sądecczyźnie. 1994 t. 22 s. 189 - 205. - Tazbir Janusz: Arianizm na Ziemi Sądeckiej = poz. 106. 

460. Tomalska Halina: Collequium gorlickie w 1617 r. 1987 t. 18 s. 19 - 34. 

461. Tomalska Halina: Z dziejów kalwinizmu w Gorlicach w XVI - XVII wieku. 1990 t. 19 s. 35 - 58. 

  Wiatrowski L[eszek]: Z dziejów latyfundium Klarysek ze Starego Sącza (XIII - XVIII w.) = poz. 114. 
   
   
XIII. Artykuły redakcyjno - programowekomunikaty wg lat 

1982 
462. Komunikat nr 1. 1982 t. 17 s.403 - 404. 
463. Komunikat nr 2.1982 t. 17 s.404. 
464. Komunikat nr 3.1982 t. 17 s.404. 
465. Komunikat nr 4. 1982 t. 17 s.404. 
466. Komunikat nr 5. 1982 t. 17 s.404. 
467. Komunikat nr 1 [oprac. Urszula Duda]. 1987 t. 18 s. 304. 
468. Komunikat nr 2 [oprac. Urszula Duda]. 1987 t. 18 s. 304 - 305. 
469. Komunikat nr 3.[oprac. Urszula Duda]. 1987 t. 18 s. 305. 
470. Komunikat nr 4 [oprac. Urszula Duda]. 1987 t. 18 s. 305. 
471. Komunikat nr 5 [oprac. Michał Zadona]. 1987 t. 18 s. 306. 
472. Komunikat nr 6 [oprac. Michał Zadona]. 1987 t. 18 s. 306. 
473. Komunikat nr 7 [oprac. Michał Zadona]. 1987 t.18 s. 306. 

1990 
474. Komunikat nr 1. 1990 t. 19 s. 289. 
Komunikat nr 2 [oprac. Maria Kruczek]. 1990 t. 19 s. 289 - 290. 
Komunikat nr 3 [oprac. Maria Kruczek]. 1990 t. 19 s. 290 - 291. 
Komunikat nr 4 [oprac. Maria Kruczek]. 1990 t. 19 s. 291. 

od Redakcji 

Dziwik Kazimierz: Od Redakcji. 1957 t. 3 s. IX – XII 
Golachowski Kazimierz: Przedmowa. 1957 t. 3 s. V - VIII. 
Gwiżdż Jerzy: Wstęp. 1992 t. 20 s. 5 
Kiryk Feliks: Przedmowa. 1992 t. 20 s. 3. 
Koszkul Jan: W miejsce przedmowy. 1966 t. 7 [1]s. 
Od Redakcji: 1960 t. 4 [1 ]s. 
Od Redakcji. 1965 t. 6 s.[1 -2]. 
Od Redakcji. 1967 t. 8 s. 3 - 4. 
Od Redakcji: 1968 t. 9 s. 3 - 4. 
Od Redakcji. 1969 - 1970 t. 10/11 s. 3 - 4. 
Od Redakcji. 1971 t. 12 s. 3 - 4. 
Od Redakcji. 1972 t. 13 s. 3 - 4. 
Od Redakcji: Wykaz prac w poprzednich tomach “Rocznika Sądeckiego”. 1972 t. 13 s. 481 - 484. 
Od Redakcji: 1973 t. 14 s. 3 - 4. 
Od Redakcji. 1974 - 1977 t. 15/16 s. 3 - 4. 
Od Redakcji. 1982 t. 17 s. 3 - 4. 
Od Redakcji. 1990 t. 19 s. 3 - 4. 
Od Redakcji. 1994 t. 22 s. 7. 
Pawłowski Roman: Przedmowa. 1949. t. 2 s. IX - XI. 
Przedmowa. 1939 t. 1 s. VI I - XVI. 
Wolny Ryszard: Przedmowa 1962 t. 5 s. [1 -2]. 

kronika PTH 

Golachowski Kazimierz: Komitet Redakcyjny “Rocznika Sądeckiego” = poz. 391. 
Golachowski Kazimierz: Kronika Oddziału PTH w Nowym Sączu. 1957 t. 3 s. 388 - 391. 
Kruczek Maria: Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu w 1995 r. 1996 t. 24 s. 303 - 305, fot. 
Kruczek Maria: Z kroniki Odziału PTH w Nowym Sączu. 1994 t. 22 s. 375 - 377. 
Kruczek Maria: Z kroniki Oddziału PTH w Nowym Sączu. 1995 t. 23 s. 260 - 261. 
Nowak Marian: I Konferencja Regionalna Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. 1967 t. 8 s. 428 - 458. 
Odezwa Zjazdowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego: Warszawa, grudzień 1992. 1993 t. 21 s. 326 - 327. 
PTH [Polskie Towarzystwo Historyczne] Oddział w Nowym Sączu w latach 1958 - 1959. 1960 t. 4 s. 295.