SPIS TREŹCI TOMU XXVII Rocznika Sądeckiego – rok 1999

Słowo wstępne (Leszek Zegzda)

Artykuły i rozprawy:

Feliks Kiryk Sądecka Pani

Julian Dybiec Błogosławiona Kinga w legendzie, literaturze, nauce

Kazimierz Karolczak ‶Vita beatae Cunegundis※ jako przedmiot sporu starosądeckich klarysek z Włodzimierzem hr Dzieduszyckim

Maria Marcinowska Lubomirscy - starostowie sądeccy (XVI - XVIII w.)

Leszek Zakrzewski Dzieje linii kolejowej Muszyna – Krynica

Tomasz Biedroń Obóz narodowy w powiatach: limanowskim, nowosądeckim i nowotarskim (1918-1939)

Tadeusz Duda Stosunki wyznaniowe wśród Łemków sądeckich i gorlickich w okresie międzywojennym

Wacław Kawiorski Muzeum sądeckie do 1945 r

Stefan Dudra Osadnictwo ludności łemkowskiej na Źrodkowym Nadodrzu

Jan Lach Zmiany w zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego w uzdrowiskach województwa nowosądeckiego

Materiały:

Franciszek Leśniak Ordynacje dla mieszkańców Limanowej (1598-1683)

Danuta Binek Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społemw Nowym Sączu (1898-1998)

Maria Kruczek Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu (1903-1936)

Michał Zacłona 60 lat Rocznika Sądeckiego

Marian Długosz Szałaśnictwo w Paśmie Jaworzyny Krynickiej

Józef Bieniek Niemiecka Służba Budowlana (Baudienst)

Zbigniew Mordawski Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. II (1945-1966)

Tomasz Biedroń Wiec w Nowym Sączu w październiku 1956 r.

Mieczysław Smoleń Wybory do Sejmu PRL w 1957 r. w Sądeckiem

Jan Rzońca Stanisiaw Rzepiński (1861 – 1944) – ‶neohumanista※ sądecki

Anna Bomba Wojciech Migacz (1874 – 1944) – fotograf sądeckiej wsi

Kazimierz Kuropeska Od Monachium do Sydney

Recenzje:

Piwniczna Zdrój. Studia i szkice z dziejów miasta 1772-1998, Praca zbiorowa pod red. J. Długosza, Kraków 1998 (Marceli Kosman)

Alicja Falniowska-Gradowska, Testamenty szlachty krakowskiej XVII -XVIII w., Kraków l997 (Michał Zacłona)

Leszek Bolanowski, VII wieków Nowego Sącza, Nowy Sącz 1997 (Julian Dybiec)

Maria Marcinowska, Lubomirscy - starostowie sądeccy i spiscy, Nowy Sącz 1998 (Józef Dlugosz)

Kazimierz Golachowski, Towarzystwo Gimnastyczne ‶Sokół . w Nowym Sączu, wydanie drugie poprawione, z posłowiem Józefa Bieńka. Nowy Sącz l997 (Zbigniew Mordawski)

Marzanna Raińska, Sokolnia Sądecka, 105 lat w służbie miasta, regionu, ojczyzny, Nowy Sącz 1998 (Zbigniew Mordawski)

Józefa Kobylińska, Źwiat językowy Władysława Orkana. Słowa i stereotypy, Kraków 1997 (Bogusław Kołcz) Skanseny po latach - założenia a realizacja. Materiały z ogólnopolskiej konferencji skansenowskiej,

Nowy Sącz 5 - 6 X 1995, Nowy Sącz 1996 (Józef Hampel)

Maria Marcinowska, Dwór pełen barw. Architektura i dekoracja malarstwa dworu z Rdzawy w Sądeckim Parku Etnograficznym, Nowy Sącz 1997 (Tadeusz Chrzanowski)

Henryk Cyganik, Z teatru ulepieni... 7 i ½ dekady Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego.Nowy Sącz 1922 - 1997; Nowy Sącz 1997 (Tadeusz Aleksander)

Almanach Muszyny 1991 - 1998, Warszawa 1991 – 1998 (Andrzej Wasiak)

Kronika:

Nowy Sącz w 1998 r. (Mieczysław Smoleń)

Działalność Oddziału PTH w Nowym Sączu w 1998 r.(Maria Kruczek)

Sądeckie biogramy:

Zofia Ameisenowa 1897-1967 (Zbigniew Mordawski)

Ryszard Gessing 1904 - 1987 (Antoni Sitek)

Franciszek Karabula 1886 - 1945 (Tomasz Biedroń)

Piotr Kosiński 1880 - 1969 (Antoni Sitek)

Władysław Leon Mech 1894 - 1975 (Tomasz Biedroń)

Maria Muzyczka 1911 - 1995 (Antoni Szczepanek)

Tadeusz Stefaniszyn 1914 - 1939 (Zbigniew Mordawski)

Odezwa zjazdowa

powrót